STATUT

Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
"RES SACRA MISER"

,

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”RES SACRA MISER”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gościeradów.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników, również spośród członków Stowarzyszenia z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.


Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3.

1. Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie
  i Czachowie, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej
  i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowania poprzez doświadczenia życiowe i nauczanie specjalne, tworzenia nowych form mieszkaniowych z programem jak największego usamodzielnienia;
 2. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych;
 3. Tworzenie i prowadzenie samodzielnych Domów Pomocy Społecznej oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla najbardziej samodzielnej grupy mieszkańców, zapewniających atmosferę rodzinną;
 4. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych;
 5.  Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia;,
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i osób pracujących z nimi;
 7. Wydawanie publikacji;
 8. Niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych;
 9. Działania na rzecz społeczeństwa lokalnego, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi;
 10. Działanie na rzecz dobra publicznego;
 11. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 12. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia, w tym w szczególności osobom niepełnosprawnym;
 13. Ochrona i promocja zdrowia w tym profilaktyka prozdrowotna, propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia;
 14. Wspieranie wszelkich inicjatyw wpływających na rozwój zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych;
 15. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej członków Stowarzyszenia niezbędnej dla prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

2.Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie akcji informacyjnych w zakresie działalności Stowarzyszenia;
 2.  Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych;
 3.  Zakup nieruchomości oraz sprzętu;
 4. Wykonywanie działalności leczniczej;
   
 5. Organizowanie zawodów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych;
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi;
 7. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
 8. Prowadzenie szkoleń i programów z zakresu profilaktyki zdrowia ludności -
  w tym w szczególności osób niepełnosprawnych;
 9. Organizowanie turnusów wypoczynkowych i szkoleniowych rozwijających zainteresowania uczestników oraz zapewniających grupowe spędzanie wolnego czasu;
 10. Organizowanie i promowanie imprez rekreacyjno-sportowych, artystycznych i kulturalnych;
 11. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi;
 12. Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.

3. Cele statutowe Stowarzyszenia mogą być realizowane zarówno przez działalność charytatywną, jak i poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Do wykonania celów i zadań Stowarzyszenia mogą być tworzone struktury wewnętrzne Stowarzyszenia

5. Zasady funkcjonowania struktur określane są odrębnym regulaminem.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych i akceptujące cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po:

 1. złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata;
 2. dokonaniu wpłaty składki członkowskiej;
 3. podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1.uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2.zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia;
3. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą;
4. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.

§ 6.

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jej celów i programu,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. przyczynianie się do rozwoju Stowarzyszenia i gromadzenia środków na jego statutową działalność.

§ 7.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2) utraty zdolności do czynności prawnych;

3) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:

a) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

b) działania niezgodnego ze statutem lub wbrew interesom Stowarzyszenia,

4) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane co najmniej raz  w  roku, w  terminie do dnia 31 maja  każdego roku.

2. Termin i miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, powiadamiając
o tym członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zebrania. Każdy członek może wnieść o uzupełnienie porządku obrad.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności:
1/ w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2/ w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem  § 11 ust. 2 i § 16 ust. 1.

5. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Powołanie i odwołanie Zarządu;
 2.  Powołanie i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
 3.  Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 4.  Udzielanie absolutorium Zarządowi;
 5. Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych powyżej kwoty 50 000;00PLN
 6. Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości;
 7. Określanie wysokości składek członkowskich;
 8. Uchwalanie programów wieloletniej działalności Stowarzyszenia;
 9. Określanie kierunków działania Zarządu i całego Stowarzyszenia;
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie;
 11. Podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia;
 12. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

§ 9.

 Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Okres kadencji Zarządu trwa pięć lat.

3. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4. W sytuacji, gdy skład Zarządu ulegnie zdekompletowaniu w czasie trwania kadencji, skład jego może być uzupełniony w drodze uchwały Zarządu, z tym, że decyzja ta winna być zatwierdzona na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

5. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów,
z tym, że w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.   Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 4.  Zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach ustalonych przez Walne Zebranie Członków;
 5. Otwieranie kont bankowych i dokonywanie operacji finansowych;
 6. Zatrudnianie pracowników za wynagrodzeniem do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
  w tym ustalanie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w zależności od kwalifikacji i rodzaju wykonywanej pracy;
 7. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
 8. Prowadzenie ewidencji składek członkowskich;
 9. Prowadzenie ewidencji finansowej i rachunkowej działalności Stowarzyszenia;
 10.  Organizowanie bieżącej pracy biura Stowarzyszenia;
 11. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz skreślanie z listy członków
  w przypadkach określonych w statucie;
 12. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji;
 13. Powoływanie kierowników struktur wewnętrznych

§ 10.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres pięciu lat.

3. W skład komisji wchodzą trzy osoby, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

4. W razie zdekompletowania skład komisji uzupełniany jest przez Walne Zebranie Członków na drodze wyborów uzupełniających.

5. Komisja sprawuje nadzór, w okresach między Walnymi Zebraniami Członków,
nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia w zakresie gospodarności i spraw finansowych.

6. Członkowie Komisji przy wykonywaniu swoich czynności, mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

7.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej;
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu;
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
  w terminie lub trybie ustalonym statutem;
 5. Wnioskowanie o uchylenie przez Walne Zebranie Członków uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami Stowarzyszenia;
 6. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów w obecności wszystkich członków.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz 306 z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154 , poz.1799, z 2002 r. Nr 113, poz 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz 391 i Nr 60, poz.535)

§ 11.

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje  na skutek:
 1. upływu kadencji;
 2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
 3. zrzeczenie się udziału w tych władzach;
 4. odwołania przez Walne Zebranie.

2. Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nie udzielenie Zarządowi absolutorium lub jeśli
w czasie upływającej kadencji członek Zarządu złamał statut, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.

§ 12.

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego statut i zakres wykonywanych czynności.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich;
 2. ze świadczeń członków, którzy wspierają Stowarzyszenie;
 3. z darowizn;
 4. z dotacji lub subwencji;
 5. z zapisów;
 6. z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 7. ze zbiórek publicznych.
 8. z darów pochodzących z ofiarności publicznej w kraju i za granicą

3. Stowarzyszenie może posiadać ruchomości i nieruchomości.

4. Darowizny, spadki i zapisy mogą również obejmować nieruchomości.

5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Może być jednak przeznaczony na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności statutowej.

§ 14

1. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu lub Vice Prezes działający jednoosobowo.

2. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Dwaj Członkowie Zarządu w tym Prezes lub Vice Prezes działający łącznie.

§ 15

1. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki oraz ustanawiane zabezpieczanie zobowiązań finansowych członkom Stowarzyszenia, członkom organów Stowarzyszenia lub pracownikom oraz osobom z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany ani wykorzystany na rzecz osób określonych w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie/wykorzystanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Stowarzyszenie nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wskazane w ust. 1


Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 16

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności ponad połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu, nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym zgłoszony został wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej
  o tym wniosku wyraźnie poinformowani.


§ 17

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
 1. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
 2. skład komisji likwidacyjnej,
 3. podstawowe zasady likwidacji.
 1. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia przekazany zostanie na  rzecz charytatywnej organizacji realizującej podobne cele statutowe.